• Català Català
  • Contacte
  • preguntas frecuentesPreguntes
Buscador
  • fecha y hora oficial

    ADVERTÈNCIA: L'hora que es presenta a la Seu Judicial Electrònica del Ministeri de Justícia pot no correspondre a l'hora exacta, a causa del desfasament provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seva recepció, per la qual cosa té caràcter merament informatiu i en cap cas de certificació horària.

    Accés a hora oficial Reial Observatori de l'Armada

ContenidoGenerico
quejas_y_sugerencias.jpg

Consulta Estados Expediente

Accede al servicio de Consulta de estado expediente.

ContenidoGenerico
  • La consulta telemática del estado de tramitación los expedientes permite a los ciudadanos conocer el estado de tramitación en que se encuentra su expediente en una Oficina Judicial que sea competencia del Ministerio de Justicia. Es necesario que el interesado sea parte en el procedimiento judicial.

  • Los ciudadanos con certificado electrónico que sean parte en un procedimiento judicial podrán consultarlo a través de su área personal.

ContenidoGenerico

Buscador de servicios

ContenidoGenerico

Preguntas frecuentes_ca

Contingut complementari